Bestyrelsesmedlem

nisskau@gmail.com Tlf 40716417

Bestyrelsesmedlem

madsellegaardjuhl@hotmail.com Tlf. 24451545

Sekretær

Torben@skodt.dk tlf. 23338881

Bestyrelsesmedlem

loebstilmelder@okhtf.dk tlf.:31570901

Søren Bertelsen

Træningsudvalg

sfbertelsen@gmail.com Tlf. 20916869

Kamilia Muff Kristensen

Kasserer

kasserer@okhtf.dk Tlf. 25215123

Lars Klogborg

Formand

larsklogborg@hotmail.com Tlf. 40131038